Elsass Forsidebillede

Hvad er CP?

Cerebral parese (CP) er en betegnelse, der dækker over en forstyrrelse af hjernens udvikling - dét mange i gængs tale kalder for hjerneskade. Den viser sig tidligt i tilværelsen som en påvirkning af hjernens kontrol af bevægelser og vil oftest give udfordringer livet igennem. Udfordringerne er ikke nødvendigvis kun af motorisk karakter – de kan også være kognitive og emotionelle.

Cerebral parese er en lægefaglig term. ’Cerebral’ betyder ’hjerne’ og ’parese’ betyder ’lammelse’. Cerebral parese blev tidligere kaldt ’spastisk lammelse’ på dansk, og mennesker med CP kaldt for 'spastikere'. Begge betegnelser er ved at blive udfaset, da de ikke er repræsentative og dermed retvisende for alle med CP.

Mellem 110-130 børn diagnosticeres hvert år med CP i Danmark.

Hvornår og hvorfor får man CP?

Diagnosen dækker definitionsmæssigt et tidsrum, hvor forstyrrelsen af hjernens udvikling er indtruffet før, lige omkring fødslen eller hos det helt nyfødte barn.

I de fleste tilfælde skyldes forstyrrelsen af hjernens udvikling en påvirkning af fosteret under graviditeten. Den præcise årsag er sjældent mulig at fastslå, men som regel er der tale om en påvirkning af tilførslen af ilt og anden ernæring via blodet til fosterets hjerne.

Ved fødslen drejer det sig om komplikationer, der medfører, at barnets hjerne i en periode mangler ilt, eller at der opstår blødninger eller blodpropper. Efter fødslen er der tale om traumer, fx slag i hovedet, trafikuheld, infektioner i hjernen eller blodpropper i hjernen.

Uanset årsag eller tidspunkt for forstyrrelsen, står barnet overfor et liv, hvor der - for mange - vil være behov for støtte og konkrete indsatser livet igennem.

Forstyrrelsen af hjernens udvikling, som ligger til grund for CP, bliver ikke værre med tiden, men der kan ske tilpasninger og komplikationer, der er bestemmende for, hvilke udfordringer og muligheder, der opstår. Hyppigst kan der ske sekundære forandringer i muskler, sener og led, som kan føre til indskrænket bevægelighed og fejlstillinger af led.

Læs mere om de forskellige typer af CP her

Tidlig stimulation til bevægelse og aktivitet er derfor vigtig. Viden om hjernens evne og kapacitet til helt bogstaveligt at ændre sig (i forskning betegnet neuroplasticitet) betyder, at tilstanden med CP sagtens kan forbedres.

 

Baby Fødder

Tidlig identifikation af udfordringer gør en tidlig indsats mulig

 

Hvilke udfordringer har man?

Graden af motorisk funktionsnedsættelse varierer meget mellem de enkelte og kan i vekslende grad præge personens hverdag og liv. De motoriske udfordringer kan fx være manglende eller svækket kontrol over kroppens skeletmuskler og nedsat muskelstyrke. Det kan føre til nedsat funktionsniveau som eksempelvis ændret holdning, forringet gangfunktion, problemer med at skrive, tegne, spise med kniv og gaffel osv. De motoriske funktionsnedsættelser kan altså omfatte både det grov- og finmotoriske.

Personer med CP har ofte gennemgående mønstre, når det gælder de såkaldt kognitive funktionsnedsættelser. Vanskelighederne viser sig i særlig grad i forhold til koncentration, kombinationsevne, strukturering og overblik.

Tidlig identifikation er vigtig

Diagnosen CP stilles som regel på en børneafdeling på baggrund af en børneneurologisk undersøgelse. Omkring halvdelen af børnene identificeres før 1-års alderen, men ved lettere forstyrrelser af udviklingen stilles diagnosen først i løbet af de efterfølgende år.

Internationalt er der stort fokus på at stille diagnosen endnu tidligere – helst kort efter fødslen – for dermed mere effektivt at kunne hjælpe barnet og dets familie. Det gælder også i Elsass Fonden, hvor forskere i samarbejde med flere af landets neonatalafdelinger arbejder på at udvikle og afprøve metoder til at opspore de børn og familier, der har behov for støtte allerede før 3-måneders alderen.

En tidligere opsporing af børn med CP giver mulighed for at igangsætte træning og aktivitet på et tidspunkt, hvor barnets motoriske og kognitive udvikling kan styrkes på afgørende vis. Det vil medføre, at barnet får langt større mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn og med så høj livskvalitet som muligt.

Læs mere om fondens indsatser

Læs også...

Elsass 1 8 Torben Susie

Typer af CP - gængs klassifikation

Spastisk, ataktisk og dyskinetisk - cerebral parese bliver underinddelt i forskellige diagnosetyper af hensyn til blandt andet behandling. 

Læs mere ›
Hjernens foranderlighed

Neuroplasticitet – hjernens foranderlighed

Nyere forskning dokumenterer, at vores hjerner kan ændre sig fysisk – og dermed ændre funktion – uanset hvor gamle vi er, og om vi har en hjerneskade eller ej.

Læs mere ›
Historie Briller Bog Web

Historisk om CP

Hvor langt tilbage går vores viden om cerebral parese egentlig? Og hvilke milepæle er nogle af de største igennem tiden?

Læs mere ›