Scholarstipendier - støtte til studerende

Med Elsass Fondens scholarstipendier får kvalificerede bachelor- eller kandidatstuderende ved en videregående uddannelse mulighed for at beskæftige sig videnskabeligt med cerebral parese.

Hvem kan søge?


Det er altid den studerendes vejleder, som skal sende ansøgningen. Ansøgninger indsendt af den studerende vil få et administrativt afslag.

Vejleder skal have erhvervet en ph.d.-grad eller opnået tilsvarende kvalifikationer via sin forskning og have længerevarende ansættelse på mindst lektorniveau.

Se også særstøtte til masterstuderende på neurorehabiliering >>

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • CV samt publikationsliste for vejleder
 • CV eller lignende på en navngiven studerende, herunder evt. forudgående aktivitet på det ansøgte område og opdaterede karakterbeviser fra bachelor- og kandidatdelen af studiet samt evt. bevis for indskrivning som Ph.d.-studerende. Husk at fjerne cpr.nr. inden upload.
 • Projektbeskrivelse (max 2 A4-sider)
 • Stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i forbindelse med projektet skal fremgå tydeligt

Der lægges vægt på, at scholarstipendiaten kommer til at arbejde i et velfungerende forskningsmiljø, hvor vejledning er sikret, og stipendiaten bliver tildelt et overskueligt projekt, der omhandler cerebral parese.

Hele eller dele af ansøgningen må gerne være skrevet på engelsk.

Bevillingen

Der kan søges et skolarstipendium efter følgende 3 modeller:

 1. 6-12 måneders fuldtids orlov fra studiet uden SU, støttet med 12.000 kr. pr. måned som honorarløn
 2. Ph.d.-ordning, hvor den studerende påbegynder ph.d.-forløbet under studiet. Her vil støtten være 12.000 kr. i honorarløn pr. måned i max 2 år. Ansøgningen skal være vedlagt godkendt indskrivning på ph.d. studiet.
 3. Fuldtidsstuderende kan søge om støtte til forskningsaktivitet i op til 2 år ved siden af studiet. Forskningen skal have et omfang svarende til 35 timer/måned. Dette støttes med 6.000 kr. pr. måned i honorarløn.

Det er vigtigt at give præcise oplysninger om f.eks. nuværende finansiering og i hvilken periode, der søges bevilling til.

Der er mulighed for at søge dækning af driftsudgifter i forbindelse med projektet i form af fx indkøb af computer op til 10.000 kr.

Beløbet overføres til vejleder som en bevilling på et projektkontonummer. Ved bevillingsperiodens udløb vil forskningskontoen blive gjort op og evt. ubrugte midler tilbageføres til Elsass Fonden. Fonden dækker ikke et evt. merforbrug.

Hvordan vurderes ansøgninger?

Der lægges ved bedømmelsen vægt på:

 • Den studerendes kvalifikationer, rolle og arbejdsopgaver i forbindelse med projektet
 • Det ansøgte projekt og dets relevans for mennesker med cerebral parese
 • Vejleders kvalifikationer og dennes muligheder for i kraft af sin forskningsgruppe og sit netværk at understøtte projektet.
 • Der skal være tale om forskning, der er direkte relateret til cerebral parese eller med en klar relevans for cerebral parese.

Det er hensigten med stipendiet, at der gennemføres et selvstændigt projekt af den studerende under vejledning af ansøger. Det tilsigtes desuden, at den studerende kommer til at publicere sit bidrag.

Der ydes ikke støtte til scholarstipendier, der allerede har modtaget hel eller delvis finansiering til aflønning af den studerende andetsteds fra.

Hvornår får ansøger besked?

Der tages stilling til de indkomne ansøgninger på et af Elsass Fondens 4 årlige bestyrelsesmøder, og ansøger får besked umiddelbart herefter. 

Se ansøgningsfrister her >>

Læs også...

Illustration af hjerne

Legat til Master i Neurorehabilitering

Elsass Fonden tildeler legater til studerende på masteruddannelsen i neurorehabilitering ved Københavns Universitet.

Læs mere ›
Brain Scan MRI Ultrasound WEB

Legatstøtte til forskning

Forskning og viden er en hjørnesten i ambitionen om at øge livskvaliteten for mennesker med CP. Derfor støtter fonden CP-relateret forskning i Danmark og i udlandet.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›