Voksencamp Gående Web

Betydningsfulde oplevelser

Udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem resiliensbaserede sociale tilpassede idræts- og bevægelsesindsatser - ph.d.-afhandling af Mie Maar Andersen (2020)

At være et menneske, der lever med cerebral parese (CP), kan have betydning for mange dele af ens liv fra tidlig barndom til sen alderdom. At have CP betyder derfor også, at man ofte bliver tilknyttet sundhedssystemet og herigennem tilbydes en række behandlings- og rehabiliteringsindsatser. Dog udbydes der i Danmark og mange andre velhavende lande kun en systematisk og koordineret indsats fra sundhedssystemet indtil den dag, hvor man som et ungt menneske med CP fylder 18 år.

I indsatserne er der et særligt fokus på, hvorledes de nedsatte fysiske funktioner kan støttes og styrkes bedst muligt. Et fokus, der betyder, at indsatserne i henhold til disse centrale områder er utrolig langt i deres udvikling. Dog betyder det også, at der hidtil har været et mindre fokus på indsatser, der tilmed stiler mod at støtte og afhjælpe de psykologiske og sociale problemstillinger, der tilmed kan være forbundet med det at leve med CP. 

Formål

Med ovenstående in mente er ambitionen med denne afhandling at belyse, hvilken betydning det har, når indsatsen for unge og voksne med CP integrerer de fysiske, psykologiske og sociale aspekter i sit design og primære formål. Spørgsmålet undersøges via en fænomenologisk inspireret tilgang, hvor der søges en belysning af hvilke oplevelses- og udviklingsaspekter, der fremstår som betydningsfulde, når unge og voksne med CP deltager i den helhedsorienterede resiliens-baserede indsats sports camp¸ der er udviklet af Elsass Fonden. 

Resultater

I studie I rettes der fokus mod oplevelsen og betydningen af at være i et fællesskab med ligestillede. Deltagerne beskrev en oplevelse af tilhørsforhold, social sikkerhed, en opløftende gruppesynergi, symmetri i evner, en følelse af at være en ressource og en fælles forståelse af at være et menneske med CP. Dimensioner der medførte, at deltagerne fik en større tro på sig selv, turde være sårbare og deltage aktivt i de udfordringer, de blev præsenteret for. 

Studie II omhandler deltagernes oplevelse af at deltage i sports campens udfordrende tilpassede idræts- og bevægelsesaktiviteter. Deltagerne oplevede campens aktiviteter som meget anderledes og udfordrende sammenlignet med de aktiviteter, de bliver præsenteret for i deres daglige liv, samt i de rehabiliteringsindsatser de er tilknyttet. Deltagelsen og mestringen i aktiviteterne gav dem nye og styrkede perspektiver på sig selv, deres handicap og evner. 

I studie III undersøges det, hvilke spor en sportscamp sætter i tiden efter camp. Deltagerne beskriver, at de oplevede positive ændringer i deres hverdag på to planer. På et niveau var der elementer fra sports campen, som de kunne implementere direkte i hverdagen. På et andet niveau var der elementer fra campen, som viste sig i deres liv i nye transformerede versioner.

Ændringerne som deltagerne fokuserer på, vedrører fire områder: 1) sociale relationer, 2) strategier til at håndtere udfordringer, 3) Nye historier og selvfortællinger samt 4) deltagelse i aktiviteter. Fundene indikerer ydermere, at deltagerne oplever at stå meget alene i tiden efter en camp, hvilket ser ud til at forstyrre deltagernes fulde udbytte af sports campen. Det anbefales således, at der i supplement til campen sættes større fokus at integrere campen i deltagernes hverdag, samt at inkludere deres lokale sociale miljø. 

Studie IV søger gennem en grounded theory analyse, at belyse, udrede og konkretisere et nyt oplevelsesfænomen, der kan være medskabende til udvikling af en styrket tro på egne evner. Fænomenet har fået benævnelsen en ’rød zone oplevelse’. Kernekategorien, der indfanger fænomenet, defineres som en inkongruens mellem deltagerens forudfattede forventning om ikke at kunne håndtere en vilkårlig opgave, og den efterfølgende oplevelse af at kunne håndtere opgaven.

Tre yderligere kerneelementer omfatter konceptet: 1) en metamotivation, der viser sig som et dyb lyst på trods af en umiddelbar modstand; 2) tilstedeværelsen af betydningsfulde andre; 3) en transformativ selvfortælling, der ændrer selvopfattelsen samt åbner blikket for de muligheder man har i verden. Resultaterne viser, hvordan store udfordringer kan transformere og styrke menneskers selvopfattelse, såfremt de professionelle formår at støtte på en beslutsom men varsom facon. 

Læs den fulde ph.d.-afhandling her

Læs også...

Panum 20

Ekstern forskning

Elsass Fonden støtter ekstern forskning inden for CP-området.

Læs mere ›

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Lær nyt. Bliv klogere på CP – og få indblik i det spændende arbejde, der foregår i Elsass Fonden og i de mange projekter, vi støtter.

TILMELD ›